Beleidsplan

Het beleidsplan 2018-2023 van het Kossen-Leijenfonds te Sint Pancras beschrijft de doelstellingen en acties van dit fonds in de komende jaren en is een uitvloeisel van de strategie.

In dit plan wordt getracht duidelijk te maken wat het fonds in grote lijnen doet en hoe wij in de nabije toekomst willen functioneren.

Tot op heden voert het fonds een actief beleid. In beginsel is er geen behoefte aan structurele wijzigingen in het beleid. We moeten blijven zoeken naar mogelijkheden om het fonds meer in te zetten voor de inwoners van Sint Pancras, bekend onder postcode 1834, haar instellingen en verenigingen. Wij dienen de aanvragen laagdrempelig te houden.

De stichting nu

De stichting is ruim 50 jaar na haar start springlevend en vervult nog steeds een belangrijke rol voor die inwoners van Sint Pancras die daar behoefte aan hebben. De vermogenspositie van het fonds is stevig en gezond. In toenemende mate doen ook organisaties die een belangrijke maatschappelijke rol vervullen in Sint Pancras een beroep op het fonds. Omdat wij als bestuur en raad van toezicht daar ook gehoor aan kunnen en willen geven, hebben wij dat inmiddels gewijzigd in onze statuten.
De stichting is in 2017 lid geworden van de vereniging van vermogensfondsen (FIN). Op deze wijze blijft de stichting o.a. op de hoogte van alle wijzigingen op het gebied van wetgeving en fiscaliteit en kan het gebruik maken van de kennis en contacten die binnen de FIN aanwezig zijn. Het Kossen Leijenfonds verklaart te voldoen aan de Fin-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring Naleving Fin-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Het bestuur zoekt contact met andere regionale organisaties, fondsen e.d. die dezelfde doelstelling hebben. Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit vijf leden. De raad van toezicht bestaat uit drie leden.

 

Visie van het fonds

In het beleidsplan legt de stichting haar beleidsvoornemens neer. Deze worden indien gewenst, jaarlijks, of zo nodig aangepast. Het beleid is veelal afhankelijk van de economische ontwikkelingen in Nederland en regionaal. Het bestuur heeft ten doel jaarlijks een begroting op te stellen waarbij alle inkomsten uit het vermogen worden ingezet voor uitgaven aan onze doelgroep.

Missie van het fonds

De stichting stelt zich ten doel het – door middel van financiële of materiële bijstand – lenigen van directe of bijzondere noden of behoeften van inwoners van het in de gemeente Langedijk liggende dorp Sint Pancras, ongeacht hun godsdienstige of politieke overtuiging, geslacht of leeftijd en ongeacht van welke aard de noden of behoeften zijn. Met inwoners kunnen worden gelijk gesteld: instellingen en verenigingen of andere initiatieven die bijdragen aan het welzijn van de inwoners van Sint Pancras.
Zolang er armoe is en een beroep op het fonds wordt gedaan, heeft de stichting bestaansrecht. De stichting verleent geen structurele hulp maar is in principe eenmalig en uitsluitend als de cliënt geen beroep kan doen op andere mogelijkheden voor financiële hulpverlening. Dit geldt voor particulieren, maar ook verenigingen of andere initiatieven die bijdragen aan het welzijn van Sint Pancras. Mede om mogelijk grotere aanvragen(verenigingen) te behandelen zal het bestuur op zoek gaan naar samenwerking met andere regionale vermogensfondsen.